„ASOCIATIA MEDICILOR VETERINARI DE DIAGNOSTIC IMAGISTIC DIN ROMANIA-A.M.V.D.I.R”


DISPOZIŢII GENERALE

Denumirea asociaţiei este „Asociatia medicilor veterinari de diagnostic imagistic din romania- A.M.V.D.I.R
Scopul Asociaţiei constituie reunirea medicilor veterinari practicanti pe animale atat a celor care folosesc metode imagistice de investigatie cat si a celor care nu dispun de aceste metode (din Romania) intr-o asociatie cu caracter profesional. Metodele magistice sunt: radiografia,ecografia, computer tomografia, rezonanta magnetica,scintigrafia si alte metode derivate din acestea. Are rolul de a promova si a dezvolta utilizarea acestor tehnici imagistice de diagnostic. Aceasta asociatie va avea menirea de a asigura promovarea calitatii si profesionalismului in domeniul serviciilor sanitarveterinare,de a apara interesele medicilor veterinari, membri ai asociatiei si de a asigura o protectie juridica a acestora.
Asociaţia este persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial.
Calitatea de persoană juridică se dobândeşte din momentul înscrierii în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, în condiţiile legii.
Asociaţia se constituie pe o perioadă de timp nedeterminată.

Patrimoniul social iniţial al Asociaţiei este alcătuit din 840 RON
Intregul patrimoniu va fi evidenţiat si păstrat în conformitate cu legislaţia română în materie, pe numele Asociaţiei, şi va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor ei.
Membrii Asociatiei vor putea aduce, ulterior înfiinţării si alte aporturi în bani sau în natura. Valoarea aporturilor în natura se va stabili prin evaluare.
Activul patrimonial va putea fi crescut prin donaţii, sponsorizări, atragerea de fonduri Europene sau alte modalităţi prevăzute de lege, făcute în scopul susţinerii activităţii asociaţiei.


Asociaţia are următoarele obiective:

 • Sustinerea punctului de vedere si apararea drepturilor medicilor A.M.V.D.I. R fata de institutiile statului, crescatorilor si proprietarilor de animale, forurilor stiintifice de specialitate si alte domenii publice sau private.
 • Imbunatatirea nivelului stiintific si tehnico-profesional al membrilor sai si progresul medicinei veterinare romanesti.
 • Colaborarea cu asociatii profesionale si stiintifice ale medicilor umani in scopul dezvoltarii diagnosticului imagistic.
 • Asigurarea respectarii eticii si deontologiei profesionale de catre membri sai.
 • Editarea unei reviste proprii si a unor publicatii de profil
 • Realizarea unui fond documentar la dispozitia tuturor membrilor, prin contactarea ambasadelor, a bibliotecilor, a organizatiilor similare din strainatate, realizarea de cursuri on-line sau fata-in-fata, prezentarea de material informativ de specialitate.
 • Organizare de conferinte, workshopuri de medicina
 • Organizarea de module de pregatire continua pentru medicii veterinari


MEMBRII ASOCIAŢIEI
Asociaţia are ca membri persoana fizice sau juridice care se împart în următoarele categorii:
a) membri fondatori – cei care au înfiinţat Asociatia şi contribuie moral şi material la fondarea ei şi la constituirea patrimoniului social;
b) membrii asociaţi - cei care se asociază ulterior înfiinţării asociaţiei şi contribuie la completarea patrimoniului Asociaţiei. Aceştia pot fi asociaţii profesionale, precum şi orice persoană fizică sau juridică interesată în activitatea veterinara.
c) membri de onoare - persoane fizice sau juridice care aduc servicii deosebite în promovarea obiectivelor sau care o sprijină în mod substanţial din punct de vedere financiar şi material, desemnate ca atare de catre Adunarea Generala.
d) membrii consultanţi - care aderă la scopurile Asociaţiei şi o sprijină, prin diverse mijloace, în realizarea acestora.
Calitatea de membru asociat poate fi dobândită de orice persoană fizică sau juridică ce se declară de acord cu prevederile prezentului Statut şi doreşte să contribuie la atingerea scopului Asociaţiei.
Cererea prin care se solicită dobândirea calităţii de membru asociat se adresează Consiliului Director spre aprobare.
Calitatea de membru de onoare se acordă de catre Consiliului Director.
Calitatea de membru consultant se acordă de către Consiliul Director, pe baza cererii scrise a solicitantului.
Calitatea de membru se pierde prin:
a. deces, în cazul persoanelor fizice;
b. încetarea, în condiţiile legii, a calităţii de persoană juridică;
c. retragere la cerere; în acest caz hotărârea de retragere se comunică Consiliului Director;
d. excludere, pentru abateri grave de Ia statut, regulamentele şi hotărârile adoptate de Consiliul Director sau Adunarea Generală, pentru intervenirea unor motive de incompatibilitate cu această calitate, lipsa la trei şedinţe consecutive ale Adunării generale, fără motive temeinice.
Calitatea de membru fondator şi membru asociat se pierde şi prin neplata cotizaţiei timp de 1 an, stabilita de catre Consiliul Director.
Membrii care se retrag sau sunt excluşi nu au nici un drept asupra patrimoniului social şi îşi pierd drepturile şi obligaţiile conferite de calitatea de membru.
(2) Pierderea calităţii de membru se constată de Consiliul Director şi se ratifică de prima Adunare Generală.
Membrii Asociaţiei au urmatoarele drepturi:
a) să facă propuneri care stau la baza strategiei, respectiv a politicii de dezvoltare
b) să definească programe de actiuni pentru îndeplinirea strategicei adoptată de Asociaţie;
c) să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere;
d) să participe la luarea decizilor prin vot liber:
e) să folosească baza materială şi localurile Asociaţiei în vederea desfăşurării de activităţi subsumate scopurilor declarate ale acesteia;
f)să fie informaţi conform prevederilor Statutului si a altor reglementări interne asupra deciziilor adoptate de Consiliul Director;
g)să conteste argumentat, în condiţiile Statutului şi ale legilor în vigoare, deciziile organelor Asociaţiei;
Membrii Asociaţiei au următoarele obligaţii:
a)să contribuie la elaborarea strategiilor, programelor, proiectelor
b)să cunoască şi să respecte prevederile prezentului Statut şi toate deciziile adoptate de Asociaţie;
c)să achite obligaţiile materiale şi financiare potrivit angajamentelor pe care şi le-au asumat;
d)să participe la toate şedinţele şi acţiunile la care sunt convocaţi de către Consiliul director;
e) să protejeze imaginea Asociaţiei şi să aibă o conduită corespunzătoare valorilor pe care le promovează Asociaţia.
Membrii fondatori şi membrii asociaţi plătesc o cotizaţie în cuantumul şi condiţiile stabilite de Consiliul Director.


RESURSELE PATRIMONIALE
Art. 14 Patrimoniul social iniţial ai Asociaţiei se poate completa cu venituri din contribuţiile membrilor Asociaţiei, cotizaţii şi taxe de înscriere ce vor fi stabilite de către Consiliul Director, sponsorizări, donaţii, subvenţii, legate sau alte contribuţii în bani şi/sau în natură de la persoane fizice sau juridice, efectuate potrivit dispoziţiilor legale.


CONDUCEREA ŞI CONTROLUL ASOCIAŢIEI
Secţiunea I - Adunarea Generală
Adunarea Generală este organul de conducere alcătuit din totalitatea membrilor.
Adunarea Generală are următoarele atribuţii:
a) stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale Asociaţiei, inclusiv cu privire la declararea Asociatiei ca fiind de utilitate publică, în condiţiile şi cu procedura prevăzută de lege;
c) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;
d) alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director: un preşedinte, doi vicepreşedinţi,
e) alegerea şi revocarea cenzorului /membrilor comisiei de cenzori;
f) hotărăşte înfiinţarea de filiale, dacă se consideră necesar;
g) modificarea Actului constitutiv şi a Statutului;
h) dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;
i) poate hotărî înfiinţarea de societăţi comerciale, în condiţiile art. 47, din OG 26/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
j) hotărăşte primirea de noi membri asociaţi şi ia act de excluderea asociaţilor, în condiţiile prezentului Statut;
k) ratifică hotărârea Consiliului Director cu privire la schimbarea sediului Asociaţiei

1) stabileşte cuantumul cotizaţiei şi condiţiile în care se plăteşte aceasta;
m) orice alte atribuţii prevăzute de lege sau de Statut.
Adunarea Generală se întruneşte cel puţin odată pe an, în şedinţă ordinară, şi are drept de control permanent asupra Consiliului Director şi asupra cenzorului/comisiei de cenzori.


Membrii Consiliului Director sunt următorii:

 • Codreanu Mario-Darius - Presedinte
 • Bartoiu Alin - Vicepresedinte
 • Diaconesu Alexandru - Vicepresedinte
 • Grosu Florin-Eugen - Secretar

si vor avea urmatoarele atributii:
Presedintele:

 • Prezideaza sedintele Adunarii Generale si al Consiliului de Administratie, avand drept de vot egal cu cel al celorlalti membri ai asociatiei.
 • Reprezinta A.M.V.D.I.R in relatiile cu alte persoane fizice sau juridice.
 • Are dreptul sa convoace, in regim de urgenta, in termen de 3 zile libere Consiliul de administratie si in termen de 5 zile libere Adunarea Generala.

Vicepresedintele:

 • Preia drepturile si obligatiile presedintelui in cazul in care acesta este in imposibilitatea de a-si exercita atributiile, situatie in care va avea acordul scris si imputernicirea expresa a presedintelui.

Vicepresedintele:

 • Preia drepturile si obligatiile presedintelui, respectiv ale prim-vicepresedintelui , daca acestia sunt in imposibilitatea de a-si exercita atributiile. Preluarea atributiilor presedintelui se va face cu acordul scris si imputernicirea expresa a acestuia.

Secretarul:

 • Tine evidenta membrilor si actelor asociatiei.
 • Comunica membrilor asociatiei hotararile luate in sedintele lunare ale Consiliului de

Administratie:

 • Asigura relatia cu publicul si autoritatile administratiei.

Adunarea Generală se convoacă cu cel puţin 10 zile înainte de data fixată pentru desfăşurarea.
In cazuri urgente, Adunarea Generală se poate întruni şi în şedinţă extraordinară, caz în care convocarea se face cu cel puţin 5 zile înainte de data stabilită pentru desfăşurarea ei, în următoarele situaţii:
(a) Consiliul Director constata ca se impune, fară amânare, modificarea Statului respectiv a Actului constitutiv sau că existenta Asociaţiei este în pericol;
b) la cererea scrisă a cel puţin 1/3 din numărul membrilor fondatori si a membrilor asociati.
c) la cererea Consiliului Director.
Adunarea Generală se convoacă de către Consiliul Director prin convocator scris, care va purta data, locul şi ordinea de zi a şedinţei şi care va fi adus la cunoştinţa celor interesaţi în termenele prevăzute la art 17 după caz.
Odată cu comunicarea datei, a locului şi a ordinii de zi a Adunării generale, se pun ia dispoziţia participanţilor materialele supuse dezbaterii.
Participanţii pot solicita introducerea pe ordinea de zi a unor probleme noi formulate în scris şi depuse la secretariatul Asociaţiei cu cel puţin 5 zile înainte de data la care are loc şedinţa.
La Adunarea Generală participă membrii fondatori, membrii asociaţi, membrii de onoare, membrii consultanţi sau reprezentanţii lor, precum şi invitaţi, potrivit hotărârii Consiliului Director.
In cadrul Adunării Generale, fiecare membru fondator şi fiecare membru asociat are dreptul Ia un vot.
Asociaţii care, într-o anumită problemă supusa dezbaterii Adunării Generale, sunt interesaţi personal sau prin soţii lor, ascendenţii sau descendenţii, rude în linie colaterală şi afinii până la gradul patru inclusiv, nu vor putea lua parte Ia deliberare şi nici Ia vot, în caz contrar răspunzând pentru daunele cauzate Asociaţiei, dacă fâră votul lor nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută.
Alegerile pentru Consiliul Director şi a cenzorului/comisiei de cenzori au loc odată la 3 ani, cu excepţia cazurilor de retragere, revocare sau deces, când ele se pot organiza, pentru posturile rămase vacante, în cadrul primei Adunări generale.
Rapoartele de activitate ale Consiliului Director şi ale cenzorului/comisiei de cenzori, programele de activitate, bugetele de venituri şi cheltuieli, bilanţurile contabile se dezbat de către Adunarea generală şi se supun aprobării acesteia.
Adunarea Generală este statutar constituită în prezenţa a cel putin jumătate plus unu dintre membrii cu drept de vot.
(2) Daca nu se îndeplineşte cvorumul prevăzut la alin.(l) Adunarea Generală se convoacă a doua zi. In acest caz, Adunarea Generală este statutar constituită şi poate decide, oricare ar fi numărul membrilor prezenţi.
Hotărârile se adoptă cu votul a jumătate plus unu din numărul membrilor cu drept de vot, prezenţi la şedinţa cu excepţia hotărârilor privind modificarea Actului constitutiv şi a Statutului sau dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei, pentru care sunt necesare voturile a jumătate plus unu din numărul membrilor cu drept de vot ai Asociaţiei. Votul se exercita în mod deschis sau, la cererea Consiliului Director ori a unei treimi din numărul membrilor prezenţi, în mod secret.
Hotărârile luate de Adunarea Generală sunt obligatorii pentru toţi asociaţii chiar dacă aceştia nu au luat parte la Adunarea Generală sau au votat împotrivă.
Adunarea Generală este condusă de preşedinte sau, în lipsa lui, de un vicepreşedinte. în caz de indisponibilitate a preşedintelui şi a ambilor vicepreşedinţi, şedinţa Adunării generale nu poate avea loc.
Cu ocazia fiecărei Adunări Generale se întocmeşte un proces-verbal.
Asociaţii absenţi pot lua cunoştinţă despre dezbateri şi hotărârile adoptate din procesulverbal ce se păstrează Ia secretariatul Asociaţiei.
Hotărârile Adunării Generale contrare legii, Actului constitutiv sau dispoziţiilor cuprinse în Statut pot fi atacate injustiţie, în condiţiile legii.


Secţiunea a II~a- Consiliul director
Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale.
Consiliul Director este alcătuit din 3 membri, aleşi în condiţiile art 15 alin. 2 lit. d, dintre membrii cu drept de vot ai Asociaţiei.
Membrii Consiliului Director se aleg pe funcţii si prin vot secret de catre Adunarea Generală, pe o perioadă de 3 ani.
Nu poate fi membru al Consiliului Director persoana care ocupă o funcţie de conducere în cadrul unei instituţii publice, dacă prin aceasta sprjină activitatea acelei institutii publice.
In exercitarea competenţelor sale Consiliul Director:
a) prezintă Adunării Generale raportul anual de activitate, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, proiectul programelor Asociaţiei, etc;
b) încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei;
c) accepta donaţii, sponsorizări, legate etc în condiţiile legii;
d) aprobă politica de personal a Asociaţiei, organigrama, statul de funcţii şi propune cuantumul cotizaţiei şi condiţiile în care se achită;
e) îşi elaborează regulamenul propriu de funcţionare, pe care îl supune spre aprobare Adunării generale;
f) hotărăşte, la nevoie, schimbarea sediului Asociaţiei;
g) împuterniceşte, în caz de nevoie şi în condiţiile legii, una sau mai multe persoane pentru a îndeplini anumite atribuţii cu caracter special în numele şi în favoarea Asociaţiei;
h) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute prin Statut sau stabilite de Adunarea generală.
Dispoziţiile art. 19 alin.3 se aplică în mod corespunzător şi membrilor Consiliului Director.
Deciziile Consiliului director, contrare legii, actului constitutiv sau Statutului pot fi atacate injustiţie, în condiţiile legii.
Consiliul Director se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau la cererea a cel puţin unei treimi din membrii săi. Convocarea se face cu cel puţin 5 zile înainte de data şedinţei.
Conducerea şedinţei Consiliului Director se exercită de către preşedinte, iar în lipsa acestuia de către un înlocuitor desemnat potrivit regulamentului propriu de funcţionare.
Consiliul Director este statutar constituit în prezenţa a cel puţin 2/3 dintre membrii săi.
Consiliul Director adoptă decizii valabile cu majoritatea simplă a membrilor in funcţie. In caz de balotaj, votul preşedintelui este decisiv.
In funcţie de ordinea de zi, membrii consultanţi pot fi invitati la lucrarile Consiliului, cu rol consultativ.
Deliberările şi deciziile Consiliului director se consemnează în procese-verbale încheiate cu ocazia fiecărei întruniri. Procesele-verbale vor fi semnate de preşedinte.


VENITURILE ŞI CHELTUIELILE ASOCIAŢIEI
Sursele de finanţare ale Asociaţiei sunt:
a) cotizaţiile membrilor în cuantumul stabilit de Consiliul director;
b) dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile în condiţii legale;
c) venituri realizate din activităţi economice directe, în condiţiile legii;
d) beneficiul realizat de societăţi comerciale înfiinţate de Asociaţie;
e) donaţii, sponsorizări şi legate;
f) accesarea de fonduri interne şi externe prin proiecte;
g) orice alte burse legale.
Asociaţia poate înfiinţa societăţi comerciale ale căror dividende vor fi alocate activităţilor necesare realizării scopului Asociaţiei.
Asociaţia poate desfăşura orice alte activităţi economice, dacă acestea au caracter accesoriu şi au legătură strânsă cu scopul ei principal.
Principalele cheltuieli ale Asociaţiei sunt:
a) procurări de materiale necesare desfăşurării activităţilor menite a duce la îndeplinirea scopului propus;
b) chirii, dobânzi, taxe, comisioane bancare;
c) cheltuieli de cazare, masă, transport;
d) cheltuieli cu utilităţile - apă, canal, salubrizare, energia electrică, termică, ş.a.;
e) cheltuieli cu salarii;
f) altele, în condiţiile legii;
(2) Cheltuielile se efectuează în limita bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat şi se dispun de persoana/persoanele desemnate de Consiliul director.
Exerciţiul economico-financiar începe la data de 1 ianuarie şi se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an.
Asociaţia se va dizolva :
De drept:
a) în situaţia imposibilităţii constituirii Adunării Generale sau a Consiliului Director în conformitate cu Statutul Asociaţiei, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care, potrivit Statului aceste organisme trebuiau constituite.
b) reducerea numărului de asociaţi sub limita admisă de lege, dacă acesta nu se completează timp de 3 luni.
c) imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost înfiinţată, dacă în termen de 3 luni de Ia constatarea acestui fapt nu se produce schimbarea acestui scop;
Orice persoană interesată poate solicita judecătoriei în a cărei circumscripţie se află sediul Asociaţiei, ca prin hotărâre judecătorească să constate dizolvarea.
Prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate, atunci când :
a) scopul sau activitatea Asociaţiei au devenit ilicite sau contrare ordinii publice;
b) realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
c) Asociaţia urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;
d) Asociaţia a devenit insolvabilă;
e) Asociaţia nu mai obţine autorizaţiile necesare potrivit legii.
Prin hotărârea Adunării Generale, în termen de 15 zile de la data şedinţei de dizolvare, procesul verbal in formă autentica, se depune Ia Judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul pentru înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.
In cazul dizolvării Asociaţiei, lichidatorii se numesc de instanţa de judecată, iar în ipoteza prevăzută la art. 40. (3), de Adunarea Generală.
Odată cu numirea lichidatorilor mandatul Consiliului Director încetează.
Lichidatorii, la intrarea în funcţie, efectuează inventarul şî încheie bilanţul care să constate situaţia exactă a activului şi pasivului Asociaţiei.
Lichidatorii sunt obligaţi să primească şi să păstreze registrele şi orice documente ale Asociaţiei şi să ţină un registru cu toate operaţiunile lichidării, în ordinea realizării acestora.
Lichidatorii îşi îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorului/comisiei de cenzori.
Lichidatorii au obligaţia de a continua operaţiunile îo curs, să încaseze creanţele, să plătească creditorii, iar dacă numerarul nu este suficient, să tranforme şi restul activului în bani, procedând la vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor mobile şi imobile.
(2) Lichidatorii pot realiza operaţiuni noi numai în măsura în care ele simt necesare finalizării celor aflate în curs de derulare.
In cazul dizolvării Asociaţiei, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice.
Aceste bunuri vor putea fi transmise numai către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător.
Dacă în termen de 6 luni de la finalizarea lichidării, lichidatorii nu au reuşit să transmită bunurile în condiţiile alin. (2) ele se atribuie de instanţa competentă unei persoane juridice cu scop identic sau asemnănător.
Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predare-primire, dacă prin acesta nu s-a stabilit o dată ulterioară.
Lichidatorii încheie operaţiunile şi remit celor în drept contul gestiunii numai după expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvării Asociaţiei.
După terminarea lichidării, lichidatorii sunt obligaţi ca în termen de 2 luni să depună bilanţul, registrul jurnal şi un memorandum, să declare operaţiunile de lichidare la Registru! asociaţiilor şi fundatiilor ai judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul Asociaţia şi să îndeplinească toate procedurile de publicare şi de radiere din registru a Asociaţiei.
Dacă în termen de 30 de zile libere de la depunerea bilanţului nu se înregistrează nici o contestaţie, bilanţul se consideră definitiv aprobat, iar lichidatorii, cu autorizarea judecătoriei, vor remite celor în drept bunurile şi sumele rămase de la lichidare, împreună cu toate registrele şi actele Asociaţiei şi ale lichidării, după aceasta fiind consideraţi descărcaţi.
Asociaţia încetează a avea fiinţă de la data radierii din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.
Radierea se face în baza actului constatator eliberat de lichidatori prin care se atestă descărcarea acesteia de obligaţiile asumate.


DISPOZIŢII FINALE
Asociaţia are ştampilă şi însemne proprii, în condiţiile legii.
Prezentul Statut este cadru normativ pe baza căruia se va desfăşura întreaga activitate a Asociaţiei.
Prevederile prezentului Statut se completează cu celelalte dispoziţii legale în vigoare.